Day: June 20, 2020

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

ผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) วารสารธรรมธาราจัดเป็นวารสารน้องใหม่
ที่ถูกจัดระดับให้อยู่ในวารสารฐาน 2 (Tier#2)

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทบทความที่รับพิจารณา, การตรวจสอบคุณภาพของบทความ, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, หลักเกณฑ์การอ้างอิง รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ที่นี่