Day: June 23, 2020

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ เทียบตัวโรมัน และไทย ยึดตามพจนานุกรม Critical Pali Dictionary เป็นหลัก

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย