หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

วารสารธรรมธาราประกาศใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงรูปแบบใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยึดระบบ Chicago เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)