Tag: พระพุทธศาสนา

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

ผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) วารสารธรรมธาราจัดเป็นวารสารน้องใหม่
ที่ถูกจัดระดับให้อยู่ในวารสารฐาน 2 (Tier#2)

การวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง

บทบรรณาธิการในวารสารธรรมธารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2558 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ