การวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง

บทบรรณาธิการในวารสารธรรมธารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2558 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ