เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย