กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ), รศ.ดร.
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร.
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
Professor Katsura Shoryu, Ph.D. (Hiroshima University, Hiroshima, Japan)
Professor Sasaki Shizuka, Ph.D. (Hanazono University, Kyoto, Japan)
Professor Wakahara Yusho (Ryukoku University, Kyoto, Japan)


บรรณาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ.,ดร.  (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ภัทธิดา แรงทน (หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ DCI)

กรรมการที่ปรึกษา

พระมหาธนา เตชธมฺโม, พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ,ดร.
พระมหาสมคิด ชยาภิรโต, พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย,ดร.
พระมหาวรท กิตฺติปาโล,ดร., พระมหามนต์ชัย อภิชาโน,ดร.

กองบรรณาธิการ

Professor Matsuda (Kazunobu Bukkyo University, Kyoto, Japan)
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. (ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI)
ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ อินทองปาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อำนาจ บัวศิริ (นักวิชาการอิสระ)
รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิรา โกมาสถิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย สติมั่น (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

Andreas Johannes Jansen

ฝ่ายศิลปกรรมและระบบออนไลน์

พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร
พระมหายศพล ธมฺมธโร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

สล็อต666
prabu88 slot gacor rtp slot https://burung69.com https://dianaommoevans.com https://babillontower.com https://asansorimenro.com https://asagidemirci.net https://webhelp4u2.com https://sbbsdev.com https://rogueport.org https://swapdd.comvv https://trenelektrik.com https://tforcetoolkit.com https://das-maingold.info https://astromecl.com https://http://orsettipadani.org