คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารธรรมธารา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เป็นแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาทางวิชาการโดยตรง การศึกษาด้านคัมภีร์เชิงลึก การเปรียบเทียบคัมภีร์พุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในภาษาบาลี สันสกฤต จีน และทิเบต และเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการแก่สังคม


ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ประกอบไปด้วย
      [1] บทความวิจัย
      [2] บทความวิชาการ 
      [3] บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ 
      [4] บทความพิเศษของบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนาเชิงคัมภีร์ พุทธปรัชญา รวมทั้งงานวิจัยนวัตกรรมเชิงพุทธที่ตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ โดยบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก จะได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพบทความแบบ Double Blinded โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน

การตรวจสอบคุณภาพของบทความ

• บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษจาก
   ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (Native Speaker)
• บทความจากผู้เขียนภายใน ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• บทความจากผู้เขียนภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
• บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ได้รับการตรวจและประเมินในแบบ Double Blinded
• บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็น
   ภาษาไทย
• บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

• ส่งบทความต้นฉบับรวมทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า กระดาษ A4
• ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
• สำหรับผู้เขียนที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น  บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น
   ให้ใช้อักษร Calbri Light ขนาด 12 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
• ตัวเลข ใช้เป็นเลขอารบิกทั้งบทความ
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อเป็นภาษาไทย(ความยาวไม่เกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด เบอร์ติดต่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
• บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์การอ้างอิง ของวารสารธรรมธารา รายละเอียดในภาคผนวก
• ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์โดยสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ได้ที่ www.dhammadhara.org 
• บทความจะได้รับการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เท่าน้ัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เขียน

1. ตรวจบทความอย่างละเอียดโดยบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน และอาจารย์ Native Speaker 1 ท่าน
2. ตรวจและแก้ไขการอ้างอิงให้สมบูรณ์ (ผู้เขียนต้องทำตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารมาก่อน)
3. ผู้เขียนรับเล่มวารสาร จำนวน 5 เล่ม เป็นธรรมบรรณาการ
4. เผยแพร่ด้วยการมอบวารสารไปยังสถาบันการศึกษาทั่วไทย กว่า 300 แห่ง
5. ลงทะเบียน DOI ฟรีและลงข้อมูล Fast-Track ของ TCI ภายใน 2 สัปดาห์


Leave a Reply

Your email address will not be published.