คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารธรรมธารา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลาย ช่วยยกระดับผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้วารสารเปิดรับบทความด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา การวิจัยนวัตกรรมเชิงพุทธ รวมทั้งสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์เชิงพุทธ


ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

ประเภทบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ ประกอบไปด้วย
      [1] บทความวิจัย
      [2] บทความวิชาการ 
      [3] บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ 
      [4] บทความพิเศษของบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญ
บทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก จะได้รับการตรวจและประเมินในแบบ Double Blinded

การตรวจสอบคุณภาพของบทความ

• บทความทุกบทความ ต้องผ่านการตรวจและประเมินจากกองบรรณาธิการ
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
   จากผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (Native speaker)
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
• บทความทุกบทความ ได้รับการตรวจและประเมินแบบปกปิดรายชื่อ (Double Blinded)
• บทความต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรือกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
   ในวารสารอื่น ยกเว้นบทความแปลภาษาต่างประเทศที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยินยอมให้แปลเป็นภาษาไทย
• บทความต้องไม่มีการคัดลอกมาจากผลงานของบุคคลอื่น

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

      ผู้เขียนต้องปรับรูปแบบและการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนดก่อนส่งเข้าระบบ Submission ทั้งนี้วารสารกำหนดหลักเกณฑ์การอ้างอิงโดยอาศัยระบบ Chicago เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)

• บทความมีความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า กระดาษ A4
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทคัดย่อภาษาไทย (ความยาวไม่เกิน 500 คำ) และภาษาอังกฤษ
• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 2.54 ซม. (1 นิ้ว)
• ตัวเลข ใช้เลขอารบิก ตลอดทั้งบทความ
• สำหรับเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน
   ให้ใช้อักษร Calibri Light ขนาด 11 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
• รูปแบบการอ้างอิง ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามเกณฑ์ที่วารสารกำหนด
   หลักการอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) รายละเอียดดูที่ลิงค์แนบ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์ติดต่อ ท้ายบทความ
• ส่งบทความในระบบออนไลน์ Submission โดยลงทะเบียนได้ที่  
   https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เขียน

1. ตรวจบทความอย่างละเอียดโดยบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน และอาจารย์ Native Speaker 1 ท่าน
2. ตรวจและแก้ไขการอ้างอิงให้สมบูรณ์ (ผู้เขียนต้องทำตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารมาก่อน)
3. ผู้เขียนรับเล่มวารสาร จำนวน 5 เล่ม เป็นธรรมบรรณาการ
4. เผยแพร่ด้วยการมอบวารสารไปยังสถาบันการศึกษาทั่วไทย กว่า 300 แห่ง
5. ลงทะเบียน DOI ฟรีและลงข้อมูล Fast-Track ของ TCI ภายใน 2 สัปดาห์


Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666
prabu88 slot gacor rtp slot https://burung69.com https://dianaommoevans.com https://babillontower.com https://asansorimenro.com https://asagidemirci.net https://webhelp4u2.com https://sbbsdev.com https://rogueport.org https://swapdd.comvv https://trenelektrik.com https://tforcetoolkit.com https://das-maingold.info https://astromecl.com https://http://orsettipadani.org