Author: Admin

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ เทียบตัวโรมัน และไทย ยึดตามพจนานุกรม Critical Pali Dictionary เป็นหลัก

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

ผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) วารสารธรรมธาราจัดเป็นวารสารน้องใหม่
ที่ถูกจัดระดับให้อยู่ในวารสารฐาน 2 (Tier#2)

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทบทความที่รับพิจารณา, การตรวจสอบคุณภาพของบทความ, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, หลักเกณฑ์การอ้างอิง รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

วารสารธรรมธาราประกาศใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงรูปแบบใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยึดระบบ Chicago เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)

การวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง

บทบรรณาธิการในวารสารธรรมธารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2558 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

สล็อต666