อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

คัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎก (Mūla)

พระวินัยปิฎก (Vinaya)

ชื่ออักษรย่อNameAbbreviations
มหาวิภังค์ ปฐมภาควิ.มหา.Suttavibhaṅga IVin III
มหาวิภังค์ ทุติยภาควิ.มหา.Suttavibhaṅga IVin III
ภิกขุณีวิภังค์วิ.ภิกขุณี.Suttavibhaṅga IIVin IV
มหาวรรค ปฐมภาควิ.ม.MahāvaggaVin I
มหาวรรค ทุติยภาควิ.ม.MahāvaggaVin I
จูฬวรรค ปฐมภาควิ.จู.CūllavaggaVin II
จูฬวรรค ทุติยภาควิ.จู.CūllavaggaVin II
ปริวารวิ.ป.ParivāraVin V

พระสุตตันตปิฎก (Sutta)

ชื่ออักษรย่อNameAbbreviations
ทีฆนิกาย
สีลักขันธวรรค

ที.สี.

Dīghanikāya

DN
มหาวรรคที.ม.DīghanikāyaDN
ปาฏิกวรรคที.ปา.DīghanikāyaDN
มัชฌิมนิกาย
มูลปัณณากส์

ม.มู.

Majjhimanikāya

MN
มัชฌิมปัณณากส์ม.ม.MajjhimanikāyaMN
อุปริปัณณากส์ม.อุ.MajjhimanikāyaMN
สังยุตนิกาย
สคาถวรรค

สํ.สคา.

Saṃyuttanikāya

SN
นิทานวรรคสํ.นิ.SaṃyuttanikāyaSN
ขันธวรรคสํ.ข.SaṃyuttanikāyaSN
สฬายตนวรรคสํ.สฬา.SaṃyuttanikāyaSN
มหาวรรคสํ.ม.SaṃyuttanikāyaSN
อังคุตตรนิกาย
เอกนิบาต

องฺ.เอก.

Aṅguttaranikāya

AN
ทุกนิบาตองฺ.ทุก.AṅguttaranikāyaAN
ติกนิบาตองฺ.ติก.AṅguttaranikāyaAN
จตุกกนิบาตองฺ.จตุกฺก.AṅguttaranikāyaAN
ปัญจกนิบาตองฺ.ปญฺจก.AṅguttaranikāyaAN
ฉักกนิบาตองฺ.ฉกฺก.AṅguttaranikāyaAN
สัตตกนิบาตองฺ.สตฺตก.AṅguttaranikāyaAN
อัฏฐกนิบาตองฺ.อฏฺฐก.AṅguttaranikāyaAN
นวกนิบาตองฺ.นวก.AṅguttaranikāyaAN
ทสกนิบาตองฺ.ทสก.AṅguttaranikāyaAN
เอกาทสกนิบาตองฺ.เอกาทสก.AṅguttaranikāyaAN
ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ

ขุ.ขุ.
Khuddhakanikya
Khuddakapāṭha

Khp
ธรรมบทขุ.ธ.DhammapadaDhp
อุทานขุ.อุ.UdānaUd
อิติวุตตกะขุ.อิติ.ItivuttakaIt
สุตนิบาตขุ.สุ.SuttanipātaSn
วิมานวัตถุขุ.วิ.VimānavatthuVv
เปตวัตถุขุ.เปต.PetavutthuPv
เถรคาถาขุ.เถร.TheragāthāTh
เถรีคาถาขุ.เถรี.TherīgāthāThī
ชาดกขุ.ชา.JātakaJa
มหานิเทสขุ.ม.MahāniddesaNidd I
จูฬนิเทสขุ.จู.CullaniddesaNidd II
ปฏิสัมภิทามรรคขุ.ป.PaṭisambhidāmaggaPaṭis
อปทานขุ.อป.ApadānaAp
พุทธวงศ์ขุ.พุทธ.BuddhavaṃsaBv
จริยาปิฎกขุ.จริยา.Cariyā-PiṭakaCp

พระอภิธรรม (Abidhamma)

ชื่ออักษรย่อNameAbbreviations
อภิธรรมปิฎก
ธัมมสังคณี

อภิ.สงฺ.
AbidhammaPitaka
Dhammasaṅgaṇi

Dhs
วิภังค์อภิ.วิ.VibhaṅgaVibh
ธาตุกถาอภิ.ธ.DhātukathāDhātuk
ปุคคลบัญญัติอภิ.ปุ.PuggalapaññattiPp
กถาวัตถุอภิ.ก.KathāvatthuKv
ยมกอภิ.ย.YamakaYam
ปัฏฐานอภิ.ป.PaṭṭhānaPaṭṭh

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. “อักษรย่อชื่อ
        คัมภีร์ พระไตรปิฎกภาษาบาลี ภาษาไทย อรรถกถา ฎีกาปกรณวิเสส
        และไวยากรณ์ (ภาษาบาลี).”, สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2562.
        http://gds.mcu.ac.th/site/office/images/b7_acronym.html.

สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย. “อักษรย่อ.” วารสารธรรมธารา ปีที่ 1, ฉบับที่ 1,
        (มกราคม-ธันวาคม 2558): 317-323.

Hinuber, OSKAR VON. A Handbook of Pāli literature. Berlin: Germany,
        1996.

Sutta Central. “Abbreviations.”, Accessed March 12, 2019.
        https://suttacentral.net/abbreviations.

The Data Center for the Humanities at the University of Cologne.
        “Abbreviations.” Critical Pāli Dictionary, Accessed March 12, 2019.
        https://cpd.uni-koeln.de/intro/vol1_epileg_abbrev_texts.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666
prabu88 slot gacor rtp slot https://burung69.com https://dianaommoevans.com https://babillontower.com https://asansorimenro.com https://asagidemirci.net https://webhelp4u2.com https://sbbsdev.com https://rogueport.org https://swapdd.comvv https://trenelektrik.com https://tforcetoolkit.com https://das-maingold.info https://astromecl.com https://http://orsettipadani.org