รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

โดย วิทยาลัยแสงธรรม

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

โดย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารปัญญาปณิธาน

โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่

วารสารมหาจุฬาวิชาการ

โดย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วารสารพุทธศาสน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย กองวิชาการ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม

โดย วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารสมาคมปรัชญา

และศาสนาแห่งประเทศไทย

โดย คณะปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วารสารปณิธาน: วารสารวิชาการ

ด้านปรัชญาและศาสนา

โดย คณะภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารใบลาน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารสังคมศาสตร์

และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

โดย วัดวังตะวันตก

วารสารพุทธมัคค์

โดย ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา
สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วารสารศึกวารสารวิชาการแสงอีสาน

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โดย สถาบันวิจัยญาณสังวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วารสารปัญญา

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา

วารสาร มมร วิชาการล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666
prabu88 slot gacor rtp slot https://burung69.com https://dianaommoevans.com https://babillontower.com https://asansorimenro.com https://asagidemirci.net https://webhelp4u2.com https://sbbsdev.com https://rogueport.org https://swapdd.comvv https://trenelektrik.com https://tforcetoolkit.com https://das-maingold.info https://astromecl.com https://http://orsettipadani.org