Category: บริการวิชาการ

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ เทียบตัวโรมัน และไทย ยึดตามพจนานุกรม Critical Pali Dictionary เป็นหลัก

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทบทความที่รับพิจารณา, การตรวจสอบคุณภาพของบทความ, คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, หลักเกณฑ์การอ้างอิง รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

วารสารธรรมธาราประกาศใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงรูปแบบใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ยึดระบบ Chicago เวอร์ชั่น 17 อ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote)

การวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง

บทบรรณาธิการในวารสารธรรมธารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม) พ.ศ. 2558 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

สล็อต666