วารสารธรรมธารา
วารสารวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวารสารวิชาการ
พระพุทธศาสนาของประเทศไทย

ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้เป็น
"วารสารวิชาการกลุ่มที่ 1" ในการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567)

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

– ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์
– คำแนะนำการพิมพ์ต้นฉบับ
– แบบฟอร์มบทความของวารสาร

กดเพื่อศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสาร

หลักเกณฑ์การอ้างอิง
ด้วยระบบ Chicago เวอร์ชั่นที่ 17
(ภาษาไทย)

กดเพื่อศึกษารายละเอียด
จริยธรรมการตีพิมพ์

– จริยธรรมของผู้นิพนธ์
– จริยธรรมของบรรณาธิการ
– จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

กดเพื่อศึกษารายละเอียด

เปิดรับบทความตลอดทั้งปี
ทางระบบออนไลน์ www.tci-thaijo.org

บทความต้องมีเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนาเชิงคัมภีร์ และพุทธปรัชญา 
เปิดรับบทความประเภท (1) บทความวิจัย  (2) บทความวิชาการ  (3) บทความแปลจากภาษาต่างประเทศและ (4) บทความพิเศษของบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ต้องรับการประเมิน)

* บทความจากผู้เขียนจะได้รับการตรวจและประเมินแบบ Double Blinded

วารสารธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ส่งเสริม สนับสนุน
และเป็นแหล่งข้อมูล
ในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา

เป็นแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลายทั้งเนื้อหา
ทางวิชาการโดยตรง การศึกษาด้านคัมภีร์เชิงลึกการเปรียบเทียบ
คัมภีร์พุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในภาษาบาลี สันสกฤต จีน และทิเบต 

ส่งมอบเป็นธรรมบรรณาการ

คณะทำงานได้จัดมอบวารสารธรรมธาราเป็นธรรมบรรณาการ ให้กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งหมดกว่า 300 แห่ง
และศูนย์วิจัย
พุทธศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ 
บทบรรณาธิการวารสารธรรมธารา
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ), พ.บ., ดร.

การวิจัยพระพุทธศาสนาระดับสูง

     1. การศึกษาวิจัยเชิงคัมภีร์ (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสำคัญคือ คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาปกรณ์วิเสส รวมถึงคัมภีร์พระพุทธศาสนาของนิกายอื่น ๆ และบันทึกประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังคมวิทยาโดยศึกษาความสัมพันธ์ของคำสอน หลักปฏิบัติต่าง ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ พฤติกรรมของบุคคลหรือสังคมที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นำผลมาวิเคราะห์ในทางสถิติ


Latest News

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

รายชื่อวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Read more

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ

อักษรย่อคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆ เทียบตัวโรมัน และไทย ยึดตามพจนานุกรม Critical Pali Dictionary เป็นหลัก

Read more
สล็อต666
prabu88 slot gacor rtp slot https://burung69.com https://dianaommoevans.com https://babillontower.com https://asansorimenro.com https://asagidemirci.net https://webhelp4u2.com https://sbbsdev.com https://rogueport.org https://swapdd.comvv https://trenelektrik.com https://tforcetoolkit.com https://das-maingold.info https://astromecl.com https://http://orsettipadani.org