เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

เสวนางานวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องสัมมนา SPD4 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

        งานเสวนาวิชาการกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ และแสดงผลงานวิจัย
        หลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่ช่วงของการเสวนา “งานวิชาการทางพุทธศาสตร์กับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านได้แก่

        1) พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. (พระอาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท มหาวิทยาลัยริวโคขุ ประเทศญี่ปุ่น)
        2) ดร.อำนาจ บัวศิริ (อดีตรองผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา)
        3) ดร.อรทัย มูลคำ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666